Faculty
Sr. No. Name
Qualification
Designation
Experience
1 Mr. Nikam Sagar Ghanshyam 

B.Com, MBA (Finance )

Assistant Professor

7years

2 Mr. Patil Avinash Jagannath 

BA. MBA. (Marketing)

Assistant Professor

5years

3 Mrs. Taware Varsha Vaibhav 

BCA,MBA
(Finance & Marketing)

Assistant Professor

5years

4 Miss. Patil  Hemavanti Eknath 

B.Sc, MBA
(IT & Marketing)

Assistant Professor

5years

5 Mr.Bhoite Anil Navnath

MBA (Finance and Marketing) 

Assistant Professor

4Years

6 Mrs. Atole Savita Nitin

BSc ( Agri.) MBA (HRM)

Assistant Professor

3years

7. Mr.Taware Sudhir Kisan

B.Pharm,M.B.A.
(HR,Marketing)

Assistant Professor

2years

8. Mr. Dhaygude  Dashrath Bhauso 

B.lib,M.lib.(SET) 

Librarian

8years

Non- Teaching Staff

Sr. No.
Name
Designation
Experience

1

Mr.Nimbalkar Shashikant Anandrao

Jr.Accounant

16 years

2

Mr.Patankar Suraj Pandurang

Jr.clerk

Fresher

3

Mr.Mohite Pappuraj Hanmant

Jr.clerk

Fresher

4

Mr.Sodmise Akshay Manohar

Lab Assistance

4years

5

Mr.Nimbalkar Baban Sopan

peon

7 years

6

Mr.Jadhav Sandip Kishor

peon

6 years

7

Mr. Rajmane Mahesh Devanad

peon

5 years

8

Mr.Nimbalkar Vinod Rajendra

Peon

3years

9

Mrs.Maruda Sonal Suraj

Sweeper

7 years

10

Mr.Gavali Hemant Bajrang

Watchman

7years

11

Mr.Sargar Girish Haribhau

Watchman

5 years

12

Mr.Gaikwad Amol Laxman

Watchman

2 year

13

Mr.Mahamulkar Suhash Govind

Driver

10 years